Informacja: Sprzedaż jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców • Wszystkie ceny netto, nie zawierają podatku VAT • W razie pytań i wątpliwości do Państwa
dyspozycji jest nasz serwis klienta!
Menu

Realizacja zamówień:
W przypadku zamówienia wartości równej lub większej niż 1500 PLN netto (jedno miejsce dostawy na terenie Polski), koszt transportu pokrywa firma tremco illbruck sp. z o.o., poniżej tej wartości koszty transportu pokrywa klient.

Okres dostawy:
Okres dostawy około 72 godziny (3 dni robocze) od daty wpłynięcia zamówienia pod warunkiem dostępności towaru w magazynie tremco illbruck sp. z o.o.

Warunki płatności:
a) Za pobraniem
b) przedpłata, polecenia pobrania : dodatkowy rabat 2% (pkty procentowe rabatu)

Ceny:
Wymienione ceny są podane w PLN i nie uwzględniają podatku od towaru i usług (VAT).

Okres ważności:
Do odwołania.

Wszelkie dotychczasowe oferty tracą niniejszym swoją ważność.

Odbiór dostawy:
Każda dostawa produktów powinna być zweryfikowana pod względem dostarczonych ilości oraz ewentualnych uszkodzeń towarów w momencie ich dostarczenia oraz w obecności kuriera doręczającego. Jeśli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną braki lub uszkodzenia adnotacja o ich zaistnieniu i zakresie powinna zostać umieszczona na wszystkich egzemplarzach dokumentu "Polecenie Wydania / Dostawy" (dokument WZ) lub powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół braków / uszkodzeń (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron). Wszystkie dokumenty na których wpisano adnotację o brakach lub uszkodzeniach powinny zostać podpisane przez kuriera doręczającego oraz osobę odbierającą oraz opieczętowane pieczęcią firmową klienta. Jedyną podstawą reklamacji dotyczącej niezgodności dostawy lub jej uszkodzeń są adnotacje o ich zaistnieniu i zakresie, podpis osoby doręczającej, podpis osoby odbierającej oraz pieczęć klienta na wszystkich egzemplarzach dokumentu "Polecenie Wydania / Dostawy" (dokument WZ) lub protokołu braków / uszkodzeń.

Ogólne Warunki Handlowe tremco illbruck sp. z o.o. znajdują się w zakładce OWH tremco illbruck

1. Informacje ogólne
Poniższe warunki handlowe obowiązują w stosunku do wszystkich dostaw, usług i ofert firmy tremco illbruck sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która występuje jako Zleceniobiorca, dalej nazywana tremco illbruck. Poświadczenia wzajemne ze strony Zleceniodawcy, w których Zleceniodawca powołuje się na swoje warunki handlowe lub warunki zakupu, zostają niniejszym wykluczone. Odchylenia od niniejszych warunków handlowych są wiążące tylko wówczas, jeśli zostały pisemnie potwierdzone przez tremco illbruck. Zasada ta dotyczy także zniesienia obowiązywania niniejszej klauzuli o wymogu zachowania formy pisemnej.

2. Oferta i zawarcie umowy
Oferty tremco illbruck są niezobowiązujące pod względem cen, ilości, terminu dostawy, możliwości dostawy i warunków dodatkowych. Umowa zostaje zawarta w ten sposób, że Zleceniodawca składa zlecenie, a tremco illbruck pisemnie potwierdza przyjęcie tego zlecenia. Zakres usług określony jest w potwierdzeniu zlecenia. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian po zawarciu umowy, które wynikają z warunków technicznych, o ile nie wpłyną one negatywnie na świadczenia określone w umowie.

3. Odbiór
W przypadku dostawy towaru Zleceniodawca ma obowiązek bezpośrednio po otrzymaniu sprawdzić, czy w dostarczonym towarze nie występują usterki i braki, oraz dokonać odbioru dostarczonych towarów.  Ostateczny termin odbioru faktycznego upływa najpóźniej, gdy w terminie 21 dni od momentu dostawy towaru Zleceniodawca nie zgłasza żadnych wad. W przypadku odkrycia jakichkolwiek usterek Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie zleceniobiorcy, najpóźniej w terminie 3 dni po odkryciu usterki w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia braków towarów w dostawie, Zleceniodawca zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera doręczającego protokół, potwierdzający braki zawierający informację o rodzaju i ilości brakującego towaru.

4. Ceny
Cenami tremco illbruck są generalnie ceny netto podane w pisemnym potwierdzeniu zlecenia spółki tremco illbruck. Do cen netto doliczany jest  podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie wystawienia faktury.
Oferty kierowane przez tremco illbruck do klientów zawierają ceny towarów podane w złotych polskich.
Cena umieszczona na fakturze VAT jest podawana w złotych polskich.
Jeśli nie dokonano wyraźnie innych pisemnych ustaleń, wówczas obowiązującymi cenami tremco illbruck są ceny bez kosztów transportu z miejsca wysyłki, bez opakowania. Koszty przewozu ładunku, wstępne koszty przewozu ładunku, koszty opakowania i wysyłki ponosi Zleceniodawca.
Podane ceny nie są wiążące dla tremco illbruck, jeśli uzgodniony zostanie termin dostawy dłuższy niż 2 miesiące licząc od momentu naszego pisemnego potwierdzenia zlecenia. W takim przypadku naliczane są ceny obowiązujące w momencie dostawy.

5. Termin dostawy
Roszczenia odszkodowawcze zleceniodawcy są wykluczone lub ograniczone, zgodnie z punktem 8 niniejszych warunków umownych. Zdarzenia nieprzewidziane lub przypadki działania siły wyższej (np. przerwa w ruchu zakładu, brak surowców, zakłócenie komunikacji, zmiana warunków dewizowych, konflikty między pracownikami a pracodawcami, itd.) oraz niezrealizowanie dostawy przez poddostawców zwalniają tremco illbruck z dalszej realizacji zlecenia na czas trwania zakłócenia i w zakresie obejmującym skutki tego zakłócenia.

6. Przejęcie ryzyka
Ryzyko przechodzi na zleceniodawcę w momencie przekazania przesyłki zleceniodawcy przez kuriera działającego na zlecenie tremco illbruck.  W przypadku jeśli zleceniodawca odbiera przesyłkę własnym transportem lub też zleca odbiór przesyłki kurierowi działającemu na zlecenie Zleceniodawcy ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę w momencie przekazania przesyłki osobie działającej na zlecenie Zleceniodawcy.
Za ubezpieczenie zlecenia w transporcie odpowiada strona zlecająca transport przesyłki.

7. Gwarancja
Termin gwarancji zaczyna się w dniu wydania towaru i trwa – zgodnie z art. 577 § 2 k. c – 12 miesięcy. tremco illbruck nie udziela gwarancji z tytułu wad, które powstają w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z towarem lub eksploatacji towaru w warunkach szczególnych. Wady dotyczące towarów tremco illbruck należy niezwłocznie zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 3 dni od momentu odbioru. W razie wystąpienia udokumentowanych usterek ukrytych, fakt ten należy zgłosić pisemnie natychmiast po ujawnieniu tych usterek. Jeśli usterki nie zostaną zgłoszone na czas, przyjmuje się, że dokonano odbioru towaru. Tym samym wygasają dalsze prawa zleceniodawcy z tytułu gwarancji.
Zleceniodawca musi zapewnić odpowiednią ilość czasu na wykonanie usług gwarancyjnych. Dopiero, jeśli nie powiedzie się próba wykonania prac naprawczych w odpowiednim terminie, Zleceniodawca może według własnego wyboru domagać się obniżenia wynagrodzenia lub unieważnienia umowy. Roszczenia gwarancyjne przysługują tylko bezpośredniemu zleceniodawcy i nie mogą być odstępowane. Usługi gwarancyjne są wykonywane w ramach normalnego czasu pracy.

8. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
Roszczenia odszkodowawcze z jakichkolwiek tytułów prawnych zarówno wobec tremco illbruck jak i firm oraz osób służących tremco illbruck pomocą w realizacji zlecenia są wykluczone, jeśli nie miało miejsca działanie zamierzone lub rażące niedbalstwo ze strony tremco illbruck lub jeśli szkoda nie wynika z braku przyrzeczonej właściwości towaru.
tremco illbruck nie ponosi również odpowiedzialności cywilnej za szkody bezpośrednie lub następcze z tego tytułu.
Wysokość ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zostaje ograniczona do takich szkód, co do których Zleceniobiorca w oparciu o informacje Zleceniodawcy musiał powziąć przekonanie o możliwości ich wystąpienia w momencie zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia takiej szkody wysokość tych roszczeń ogranicza się jednak najwyżej do trzykrotnej wartości zlecenia.

9. Bezpieczeństwo towarów
tremco illbruck oświadcza niniejszym, że produkowane i sprzedawane przez niego towary są bezpieczne, a w szczególności, że spełniają warunki określone w art. 4. ust 1. ustawy z dnia 22 stycznia 2000 o ogólnym bezpieczeństwie towarów (Dz. U. 00, nr 15, poz. 179) ze zmianami zawartymi w ustawie z dn. 12 stycznia 2007.

10. Płatność
Jeśli nie postanowiono inaczej, faktury tremco illbruck są płatne za pobraniem przy dostawie. W przypadku płatności przelewem, Za datę terminowej płatności przyjmuje się data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Weksle i czeki mogą być przyjmowane jedynie w celu wykonania świadczenia i w każdej chwili mogą zostać zwrócone. W razie opóźnienia płatności tremco illbruck ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę odsetki ustawowe w obowiązującej wysokości. Dokonywanie potrąceń jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do uznanych przez tremco illbruck lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności wzajemnych. Zatrzymanie płatności przez Zleceniodawcę w związku z roszczeniami wzajemnymi z tytułu innych stosunków umownych jest całkowicie wykluczone.

11. Zatrzymanie własności rzeczy sprzedanej
Wszystkie towary dostarczone przez tremco illbruck pozostają jej własnością do momentu pełnej zapłaty i pokrycia wszystkich roszczeń z tytułu transakcji. Dotyczy to również należności warunkowych.
Zleceniodawca musi niezwłocznie zgłosić fakt podjęcia przez osoby trzecie ingerencji w towarze stanowiącym własność lub współwłasność tremco illbruck. Koszty interwencji spowodowanej taką ingerencją ponosi Zleceniodawca.
Należności z tytułu odsprzedaży lub z innego tytułu prawnego (łącznie z należnościami salda z bankowego rachunku bieżącego) zostają niniejszym w pełni scedowane przez zleceniodawcę na rzecz tremco illbruck w charakterze zabezpieczenia.

12. Odstąpienie od umowy
Jeśli wystąpi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej zleceniodawcy, które uzasadniać będzie wątpliwości co do jego wypłacalności, wówczas tremco illbruck ma prawo wstrzymać swoje dostawy oraz wyznaczyć zleceniodawcy odpowiedni termin wystarczający na dokonanie zapłaty z góry lub na wniesienie stosownych zabezpieczeń. Po bezskutecznym upływie tego terminu tremco illbruck ma prawo odstąpić od umowy.
Jeśli Zleceniodawca spóźnia się z odbiorem zamówionego towaru, tremco illbruck po wyznaczeniu terminu dodatkowego wynoszącego 14 dni ma prawo zażądać odszkodowania z tytułu niewypełnienia zobowiązania. Jeśli tremco illbruck domaga się odszkodowania, wówczas wynosi ono 25% wartości zlecenia. Wysokość odszkodowania należy zwiększyć lub zmniejszyć, jeśli tremco illbruck udowodni wyższą wartość szkody lub jeśli Zleceniobiorca udowodni niższą wartość szkody.

13. Cedowanie roszczeń
Zleceniodawca nie ma prawa cedowania swoich roszczeń z tytułu umowy.

14. Ochrona danych
Zleceniodawca wyraża zgodę na to, żeby tremco illbruck uzyskane w związku z transakcją dane poddawał przetwarzaniu, przechowywał i interpretował, jednak w taki sposób, który przekracza ramy konieczne ze względu na realizację umowy tylko na tyle, na ile jest to niezbędne dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów tremco illbruck i nie podważa podlegających ochronie interesów zleceniodawcy w związku z przetwarzaniem i wykorzystaniem danych.

15. Postanowienia końcowe
Miejscem realizacji wszelkiego rodzaju zakupów, dostaw itd. jest Kraków lub inna wskazana przez tremco illbruck lokalizacja, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony uzgadniają, że sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, w tym również powództwa wekslowego i czekowego jest sąd w Krakowie.
Przy różnicach wykładni wersji językowych umowy obowiązuje interpretacja polskojęzyczna.
Nieskuteczność któregoś z niniejszych postanowień nie wpływa na ograniczenie pozostałych postanowień. Postanowienia nieskuteczne zostaną zastąpione takimi regulacjami skutecznymi, które będą najbardziej odpowiadały założonym celom ekonomicznym umowy. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie, z wyłączeniem prawa handlowego Narodów Zjednoczonych (CISG)

 

2017 - tremco illbruck sp. z o.o.